Gebruiksvoorwaarden van de website

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website, de toepasselijke wet- en regelgeving en de naleving daarvan. Als u het niet eens bent met een van de genoemde voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze site is beschermd door de relevante wetgeving inzake auteursrecht en handelsmerken.

2. Gebruikslicentie

Het is toegestaan om tijdelijk één duplicaat van de materialen (data of programmatuur) op de site van Brabant Museumland te downloaden, uitsluitend voor individueel en niet-zakelijk gebruik. Dit is slechts een gebruiksvergunning en geen titelverwisseling, en onder deze vergunning mag u niet
de materialen wijzigen of kopiëren;
de materialen gebruiken voor enig commercieel gebruik, of voor enige publieke presentatie (zakelijk of niet-zakelijk);
proberen enig product of materiaal op de site van Brabant Museumland te decompileren of te reconstrueren
copyright of andere beperkende documentaties van de materialen te verwijderen; of
de materialen aan iemand anders over te dragen of zelfs te “spiegelen” op een andere server.
Deze vergunning kan bijgevolg worden beëindigd indien u één van deze beperkingen negeert en kan door Brabant Museumland worden beëindigd wanneer zij dit nodig acht. Na beëindiging van de vergunning of wanneer uw kijkvergunning wordt beëindigd, dient u al het gedownloade materiaal in uw bezit te vernietigen, ongeacht of dit in elektronische of gedrukte vorm is.

3. Disclaimer

De materialen op de site van Brabant Museumland worden aangeboden “zoals ze zijn”. Brabant Museumland geeft geen garanties, gecommuniceerd of gesuggereerd, en doet derhalve afstand van en doet afstand van iedere andere garantie, inclusief zonder belemmering, afgeleide garanties of verklaringen van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifieke reden, of niet-aantasting van gelicencieerd eigendom of andere inbreuk op rechten. Verder geeft Brabant Museumland geen garantie en doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten, of onwrikbare kwaliteit van het gebruik van de materialen op haar website of in het algemeen de identificatie met dergelijke materialen of op bestemmingen verbonden aan deze website.

4. Beperkingen

Brabant Museumland of haar toeleveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (waaronder, zonder beperking, schade als gevolg van verlies van informatie of voordeel, of als gevolg van bedrijfsstagnatie) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op Brabant Museumland’s website, ongeacht de mogelijkheid dat Brabant Museumland of een door Brabant Museumland erkende agent mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de waarschijnlijkheid van dergelijke schade. Aangezien enkele rechtsgebieden geen beperkingen op afgeleide garanties, of beperkingen van de aansprakelijkheid voor gewichtige of toevallige schade toestaan, kunnen deze beperkingen voor u geen verschil maken.

5. Wijzigingen en Errata

Het materiaal op de site van Brabant Museumland kan typografische of fotografische fouten bevatten. Brabant Museumland garandeert niet dat de materialen op haar site juist, volledig of actueel zijn. Brabant Museumland kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen aanbrengen aan de materialen die op de site staan. Brabant Museumland spant zich echter niet in om de materialen te actualiseren.

6. Links

Brabant Museumland heeft het merendeel van de websites of links die verbonden zijn met zijn website niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke verbonden webpagina’s. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Brabant Museumland van de betreffende site. Het gebruik van een dergelijke verbonden site is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Brabant Museumland kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen. Door gebruik te maken van deze site stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende vorm van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elke zaak die te maken heeft met de site van Brabant Museumland dient te worden beheerd door de wetten van het land van USA Brabant Museumland State, zonder inachtneming van de bepalingen van de wet.

Algemene voorwaarden en bepalingen van toepassing op het gebruik van een website.

Privacybeleid

Uw privacy is voor ons van cruciaal belang. Evenzo hebben wij dit Beleid met het einddoel opgebouwd u zou moeten zien hoe wij verzamelen, gebruiken, verstrekken en openbaren en gebruik maken van individuele gegevens. De volgende blauwdrukken ons privacybeleid.

 

  • Voor of op het moment van het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen wij de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld.
  • Wij verzamelen en gebruiken individuele gegevens uitsluitend om aan de door ons aangegeven redenen te voldoen en voor andere goede doeleinden, tenzij wij de toestemming krijgen van de betrokkene of zoals vereist door de wet.
  • Wij zullen individuele gegevens slechts zolang bewaren als nodig is om aan die redenen te voldoen.
  • Wij zullen individuele gegevens verzamelen met wettige en redelijke middelen en, waar passend, met de informatie of de instemming van de betrokkene.
  • Persoonsgegevens moeten van belang zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt, en moeten, voorzover dat voor die doeleinden noodzakelijk is, nauwkeurig, volledig en bijgewerkt zijn.
  • Wij zullen individuele gegevens beschermen door beveiligingsschilden tegen ongelukken of inbraak, en ook tegen ongeoorloofde toegang, verspreiding, duplicatie, gebruik of wijziging.
  • Wij zullen de klanten onverwijld toegang verlenen tot ons beleid en onze procedures voor het beheer van individuele gegevens.

Wij richten ons op het leiden van ons bedrijf volgens deze normen met een specifiek einddoel om te garanderen dat de privacy van individuele gegevens veilig is en gehandhaafd blijft.