Subsidies

De provincie Noord-Brabant heeft in het voorjaar van 2013 de nieuwe Subsidieregeling Cultureel Erfgoed Noord-Brabant vastgesteld. Hieronder vallen acht verschillende subsidieregelingen. Drie daarvan worden uitgevoerd door Erfgoed Brabant. Als erfgoedinstelling kunt u een beroep doen op deze subsidiemogelijkheden.

Basistaken musea

Deze subsidieregeling is bedoeld voor kleinschalige museale projecten die als doel hebben de museale basistaken te verbeteren. Alle musea in Noord-Brabant kunnen deze subsidie aanvragen.
Met ingang van 2014 heeft deze regeling voortaan slechts één tender (indieningstermijn) die loopt van 3 maart t/m 7 april. Houd er rekening mee dat in de vernieuwde regeling  geen financiële ondersteuning meer kan worden aangevraagd voor aankopen en dat er een minimum subsidiebedrag is vastgesteld van € 1.000,–. Voor meer informatie neemt u contact op met Annette Gaalman.

Regionale geschiedbeoefening

Deze subsidieregeling is bedoeld om activiteiten, projecten en publicaties op het gebied van Noord-Brabantse cultuur- en geschiedbeoefening te stimuleren. Alle rechtspersonen kunnen deze subsidie aanvragen. Met het ingaan van de nieuwe subsidieregeling Cultureel Erfgoed in het voorjaar van 2013 hanteert Regionale geschiedbeoefening voortaan twee indieningstermijnen (’tenders’). De eerste tender loopt van 3 maart t/m 7 april , de tweede van 1 t/m 30 september; tijdens deze twee maanden kan een aanvraag worden ingediend. Voor meer informatie neemt u contact op met Jurgen Pigmans.

Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemtfonds

Deze subsidieregeling maakt de uitgave van wetenschappelijke monografieën over de Noord-Brabantse geschiedenis mogelijk. Alle rechtspersonen kunnen een beroep doen op deze regeling. Met het ingaan van de nieuwe subsidieregeling Cultureel Erfgoed in het voorjaar van 2013 hanteert het Prof. Dr. Van den Eerenbeemtfonds voortaan twee indieningstermijnen (’tenders’). De eerste tender loopt van 3 maart t/m 7 april , de tweede van 1 t/m 30 september; tijdens deze twee maanden kan een aanvraag worden ingediend. Voor meer informatie neemt u contact op met Jurgen Pigmans.

De …

Lesmateriaal

Het door Erfgoed Brabant ontwikkelde lesmateriaal kan op twee manieren worden ingezet. U gebruikt het als middel om de reguliere lesstof begrijpelijker te maken. Of u gebruikt het als doel op zich. Erfgoededucatie is immers onderdeel van de kerndoelen. Samen met lokale erfgoedinstellingen maakt Erfgoed Brabant een doorlopende leerlijn met erfgoed mogelijk.

Primair onderwijs

Vrijwel al het lesmateriaal is leerstofvervangend en vakoverstijgend binnen het domein ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. Geschiedenis is het vertrekpunt. Van daaruit worden ook aardrijkskunde, rekenen en creatieve werkvormen bij de lessen betrokken. In de onderbouwprojecten speelt daarnaast taalontwikkeling een belangrijke rol.

Naar het lesmateriaal voor het primair onderwijs.

Voortgezet onderwijs

Vrijwel al het lesmateriaal is leerstofvervangend en verplaatst de algemene leerstof uit de methode naar de leefomgeving van de leerling. De projecten passen in de eerste plaats binnen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en CKV. Maar het lesmateriaal kan ook de leerstof van andere vakken, zoals Nederlands, techniek en klassieke talen, verdiepen en verlevendigen.

Naar het lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs.…

Advies

Musea, heemkundekringen en archieven, maar ook individuen met een bepaalde expertise op historisch gebied spannen zich in voor het behoud en beheer van het erfgoed in onze provincie. Erfgoed Brabant staat deze erfgoedbeheerders met raad en daad bij. Daarnaast kunnen gemeentelijke overheden een beroep op ons doen bij het opstellen van hun erfgoedbeleid.

Advisering en ondersteuning

Erfgoed Brabant heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van Brabants erfgoed. Erfgoedbeheerders in onze provincie kunnen hiervan profiteren via advisering, scholing, informatie over subsidieregelingen en publicaties.

Adviseurs voor de verschillende sectoren

Erfgoed Brabant heeft adviseurs in dienst voor de verschillende sectoren. Zij functioneren als aanspreekpunt.

U kunt advies inwinnen op de volgende terreinen:

 • Beleid
 • Collectiebeheer
 • Cultuurhistorie
 • Digitalisering erfgoed
 • Erfgoededucatie
 • Evenementen
 • Monumenten en archeologie
 • Onderzoek
 • Publiekstaken
 • Streektaal
 • Subsidies

Collega Instellingen

bkkc

Het onafhankelijke bkkc is in 2009 ontstaan uit de fusie van NBKS, BraM, VBF en LiBra. Dat waren de Brabantse koepelorganisaties voor respectievelijk beeldende kunst, muziek, film en literatuur. Maar het bkkc gaat nog een stap verder. Het richt zich ook op de disciplines theater, dans, vormgeving en architectuur.

Brabants Heem

In Brabants Heem hebben zich bijna 120 Brabantse heemkundekringen en historische verenigingen verenigd.

Brabantse Omroepen

Brabantse Omroepen is de website van de Werkgroep Lokale Radio van Erfgoed Brabant. De doelstelling van de Werkgroep Lokale Radio is het bevorderen en doen uitzenden van programma’s over en in het dialect in de media, voor radio en televisie, bij de lokale zendgemachtigden. De werkgroep organiseert de verkiezing van Brabants mooiste dialectliedje.

Historische Vereniging Brabant

De Historische Vereniging Brabant heeft als doel de geschiedbeoefening in en over Noord-Brabant te stimuleren.

Kring van Archivarissen in Noord-Brabant (KAN)

De KAN is een samenwerkingsverband tussen de beheerders van archiefdiensten met het doel gezamenlijke belangen te behartigen en kennis en expertise te delen op het gebied van (digitale) archivering.
Contactpersoon: secretaris Yvonne Welings, e-mail: [email protected]

Kunstbalie

Het Centrum voor Amateurkunst Noord-Brabant (CVA) en het Brabants instituut voor school en Kunst (BisK) zijn op 1 januari 2009 gefuseerd. Samen gaan ze verder onder de naam Kunstbalie.

Landelijk Contact van Museumconsulenten

Het Landelijk Contact van Museumconsulenten is een netwerkorganisatie voor alle provinciale museumconsulentschappen.

Leerstoel Cultuur in Brabant

De Leerstoel ‘Cultuur in Brabant’ aan de Universiteit van Tilburg is het wetenschappelijk gezicht van cultuurhistorie, volkskunde en heemkunde in de Provincie Noord-Brabant.

Leerstoel Diversiteit in taal en cultuur in Brabant 

De Leerstoel ‘Diversiteit in taal en cultuur in Brabant’ aan de Universiteit van Tilburg bestrijkt het terrein van de autochtone en allochtone diversiteit aan talen (zoals regionale en sociale dialecten, etnolecten en etnische minderheidstalen) en het brede scala aan literaire …